รัชกฤช ชูกฤษ์ดิษกุล

ชื่อเล่น เทป

ศึกษาอยู่ที่เทคโนโลยี พณิชยการอยุธยา

ทส.1/1 เลขที่ 14